Menu
نویسنده مطلب : مهرداد ایرانپور

مطلب مورد بحث:

تا چه حد می‌توانید انتزاعی و مجرد فکر کنید؟


یکی از مصداق های سازنده برای من در تحلیلی انتزاعی، نوشتن راجب جزئیات کارهای آینده است و اینکه به چه شکلی و با چه حالاتی به نتایج برسند.

بنظرم انتزاع وقتی میتواند به یک دام تبدیل شود که من بر اساس تحلیل های انتزاعی، به نتایجی اتفاقی دست پیدا کنم و آنها را به تحلیل خود ربط بدهم.

همچنین تکیه بر تحلیلی انتزاعی ممکن است باعث شود ما هیچوقت ابعاد دیگری از مساله را نبینیم و توجه نکنیم .