Menu
نویسنده مطلب : نیما میرزاصادقی

مطلب مورد بحث:

بازارهای صنعتی چه هستند؟ تفاوت بازار صنعتی و بازار سازمانی و بازار مصرفی چیست؟


خرید حجم اینترنت 

در زمانی که حجم مشخصی از مخابرات خریداری میشود که به مشتری های خرد فروخته شود بازار صنعتی مد نظر است

زمانی که فردی حجم اینترنت برای خانه خود خریداری میکند بازار مصرفی مد نظر است

زمانی که یک شرکت اینترنتی برای مصرف داخلی خود حجم اینترنت خریداری میکند بازار سازمانی مد نظر است