Menu
نویسنده مطلب : مومنی

مطلب مورد بحث:

روشهای نادرست متمم خوانی!


سلام

۱-این نکته توجه مرا جلب کرد که زنجیره مطالب را به هم متصل کنم. کمتر این کار را انجام میدادم.

۲-دیگر دوست ندارم در مورد تعداد زیادی موضوع فقط مطلب سطحی بدانم و آدم متوسطی در برخورد با موضوعات باشم، ترجیح می دهم حداقل در چند موضوع محدود عمیق تر یادبگیرم و عالی بشوم.