Menu
نویسنده مطلب : سید رضا عسگریان

مطلب مورد بحث:

توانایی ارزیابی و قضاوت یکی از مراحل یادگیری است


حوزه مورد علاقه من کارشناس بازاریابی است ..

در قدم اول حتما حتما سعی در فهمیدن اصطلاحات و از همه مهمتر تعریف ها خواهم کرد ، با توجه به تجربه چند ساله ام به دفعات زیاد دیده ام خیلی از هزینه کرد های اشتباه از درک نادرست تعریف ها و کاربردها بوده است …

تو قدم بعدی قطعا موردهای بازاریابی شرکت های معروف را مطالعه خواهم کرد و قطعا دانش خودم را در سایر حوزه های مربوط به بازاریابی که به نظرم یکی ارتباطات است و دیگری روانشناسی بالا خواهم برد