Menu
نویسنده مطلب : محسن حیدری

مطلب مورد بحث:

مدل کوه یخ در تفکر سیستمی | آیا به تفاوت رویداد و روند توجه دارید؟


در یک جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد ممکن است استاد راهنما از دانشجویش دفاع نکند! این یک رویداد است. اما روندی که در پس این اتفاق وجود داشته می تواند عدم توجه دانشجو به تامین منافع استاد، خود سر بودن در انجام کارها و یا در نظر گرفتن ویژگی های خاص اخلاقی استاد باشد.