Menu
نویسنده مطلب : رضا صنعتی منفرد

مطلب مورد بحث:

مدل مفید، نه مدل درست؛ مسئله‌ی مدل سازی این است


با سلام

سیاسی: سیاست پدر مادر نداره – سیاست هنره راهنمای چپ زدن و به راست پیچیدنه

افرهنگی: تعلیم و تعلم عبادت است –

اقتصادی: پاتو به اندازه گلیمت دراز کن – قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود

اجتماعی: کبوتر با کبوتر باز با باز کند همجنس با هم جنس پرواز- اشپز که دو تا شد آش یا شور میشه یا بی نمک

علمی:ز گهواره تا گور دانش بجوی