Menu
نویسنده مطلب : سلما پیشوا

مطلب مورد بحث:

مهارتهای شغلی | کدام مهارت شغلی برای شما مهم‌تر است؟


۱٫ کارمندان اداری:

به این دلیل که بیشتر درگیر قانونها و بوروکراسی اداری هستند، با تکرار و تمرین هم بر سرعت و هم بر کیفیت کارشان افزوده می شود (فرایند تکراری) و چون فقط پاسخ گرفتن از آنها برای ارباب رجوع مهم است، سریع تر راه افتادن کارها و یا گرفتن پاسخ از برقراری ارتباط عمیق احساسی برای آنها مهم تر است (عمق ارتباط کم)

۲٫ دکتر عمومی:

به این دلیل که هر روز نمی دانند چه پیش رو دارند و مردم با چه مشکلاتی به آنها مراجعه می کنند پس ممکن است با وجود سالها تجربه، با موردی برخورد کنند که تشخیص بیماری به راحتی امکان پذیر نباشد(فرایند غیرتکراری). برای تشخیص بهتر مشکلات، باید ارتباط عمیق تری با افراد داشته باشند تا با آگاهی از شرایط زندگی و روند زندگی اخیر آنها بتوانند تشخیص جامع و درستی داشته باشند(عمق ارتباط زیاد)

۳٫ خلبان:

به این دلیل که سلسله مراتب ارتقای آنها در چارت سازمانی بر اساس سابقه کار اتفاق می افتد، پس زمان تأثیر بسزایی در پیشرفت مداوم مهارتهای آنها دارد (فرایند تکراری) به این دلیل که مسافران فقط نامی از خلبان در طول پرواز می شنوند و حتی او را نمی بینند و در بهترین حالت افتخار شنیدن چندین جمله از ایشان را می یابند (عمق ارتباط کم)