Menu
نویسنده مطلب : امین گوهرانی

مطلب مورد بحث:

فایل صوتی - مقدمه‌ای بر مهارت یادگیری


شاید یکی از بزرگترین اشتباهات من تا چندسال گذشته همراستاخوانی من بود.

به طوری که همه تلاشم انتخاب ،خرید و مطالعه منابعی بودند که صرفا آنچه میدانستم را تصدیق کند. بخشی از این جریان به درک عمیق بعضی از مطالب کمک میکرد اما بدون خواندن و بررسی نظرات متناقض چطور میشد از درستی آن مطالب اطمینان حاصل کرد؟

بنابراین روش خودم را مبتنی بر ای موضوع کردم که موقع مطالعه ،شرکت در یک سمینار و یا دریافت هر آموزشی برای خودم مشخص کردم که به دنبال پاسخ چه سوالی در این آموزش هستم؟ و موقع مواجهه با پاسخ به خودم این جمله رو یادآوری کنم : “زره‌تو دربیار!”