Menu
نویسنده مطلب : مجید.پ

مطلب مورد بحث:

پارادایم چیست ؟ پارادایم شیفت به چه معناست؟


ساعت های دیجیتال

ظهور ساعتهای دیجیتال در کنار ساعتها عقربه ای پاردایم جدیدی ایجاد نکرد چون هر دو زمان را نشان میدادن و از نظر کلاسیک و لوکس بودن متفاوت بودن

با گذشت زمان از ساعتهای دیجتال در سهولت زندگی روزمره استفاده های زیادی شد و ساعتهای مچی فقط نشان دهنده زمان و شخصیت و… نبود

بعد از پیشرفت تکنولوژی ساعتهای مچی دیجیتال به ساعتهای هوشمندی تبدیل شدن که ابتدایی ترین کاربرد آن مشخص کردنه زمانه و به مرور زمان به وسیله ای اجتناب ناپذیر در انجام کارهای روزانه تبدیل خواهد شد و پاردایم جدید در حال شکل گیریست.