Menu
نویسنده مطلب : محمد موسوی

مطلب مورد بحث:

پروژه پایانی درس مبانی طراحی سیستم فروش


یکی از شرکت های فروش آب معدنی تیم فروش خود را اینگونه تعریف کرده بود:

حداقل حقوق ثابت ۷۰۰ هزار تومان

پورسانت ۵ درصد هر قرار داد

تبصره: فروشندگان موقعی می توانستند حقوق ثابت را دریافت کنند که حداقل ۱۰ قرار داد در ماه بسته باشند.

 

از نگاه انسانی و مدیرتی تیم فروش بسیار ناراضی بودند چرا که در برخی ما هها  ۷ یا ۸ فروش انجام میشد که عملا هیچ دریافت نمی کردند و می کوشیدند حتما حداقل عدد ۱۰ برسند. در واقع در حق آنها اجخاف می شد و به مرور انگیزه از بین می رفت و جابجایی و ترک شرکت بالا بود.

پیشنها می شود یک حقوق ثابت برای ایجاد انگیزه فارغ از تعدا فروش در نظر گرفته شود.

پورسانت ها و درصد آن افزایش یابد.

بخشی از درآمد شرکت هزینه دوره های آموزشی فروش و مهارت های مذاکره قرار گیرد تا توانایی فروشندگان هم به لحاظ کمی و هکم کیفی بالاتر رود.

بخشی از درآمد شرکت بابت هزینه های تجربه و سفر های دور جمعی و تورهای آموزشی تفریحی به منظور اتحاد و همبستگی شرکت و تیم فروش شود(فقط پاداشهای مادی تاثیری ندارد)

کارمندان نمونه بصورت دوره ای تشویق شوند وپاداش های مادی و معنوی دریافت کنند.