Menu
نویسنده مطلب : علی رحمانی

مطلب مورد بحث:

تعریف اسناد و خطاهای اسنادی در تحلیل رفتار خود و دیگران


تمرین ۱

یکی از عواملش شفاف سازی برای کارمندان است.

دیگر عواملی که به نظرم تاثیر گذار است ومی توانیم کاری کنیم که حداقل خودمان از این برداشت خطاها در امان باشیم شناخت نیرو وپیش بینی کردن رفتار نیروها از قبل

مثال من میدانم که فلان نیرویم بسیار احساسی هست وسرکوچکترین مسئله ای کل سازمان را به چالش میکشاند وچون از قبل، من این رفتار وی را میدانم پس تشخیصم راحت تر است چون میدانم این فرد از روی عمد این کار را انجام نداده است فقط به خاطر اینکه احساساتی هست این رفتار را از خودش نشان داده پس منم طبق شناختم واتفاق های اطرافم عمل خواهم کرد.

تمرین ۲

نحوه ی ارزیابی هایی که دربین خانواده ها و مدرسه ها بود به نظرم اشتباه بود چون فقط اونا نمره ی بالا را  به عنوان فرد تلاش گر قبول داشتند.

مثل زمان انتخاب رشته که اگر یکی به تجربی علاقه داشت ولی معدلش از یک مقداری کمتر بود مجبور بود برود فنی وحرفه ای درس بخواند وکل مسیر زندگی اش به خاطر همین ارزیابی اشتباه تغییر میکرد.