Menu
نویسنده مطلب : معصومه فردوس مقدم

مطلب مورد بحث:

فایل صوتی مدیریت منابع‌: ظرفیت جذب منابع و پرورش آنها


من اوایل که تازه سرکار رفته بودم بخاطر اینکه تا آن زمان، یه دفعه به اندازه حقوقم پول دریافت نکرده بودم، نمی دونستم چطوری پولم را خرج کنم.
به خاطر این تا مدت ها پول را همینجوری خرج می کردم و برنامه خاصی برای آن نداشتم و حالا با گوش دادن به این فایل صوتی متوجه شدم که در آن موقع ظرفیت جذب پول بییشتر را نداشتم.
یا زمانی که یک کارشناس به مدیریت یک مجموعه ارتقاء پیدا می کند، در برخی موارد ممکن است مدیر خوبی نباشد چرا که فعلاً ظرفیت جذب مدیر بودن را ندارد و نمی تواند از ظرفیت مدیریت خودش استفاده کند.