Menu
نویسنده مطلب : رضا ادنانی

مطلب مورد بحث:

ترس از دست دادن و دام حفظ وضعیت موجود


با توجه به زندگی شلوغ امروز همه ما برای خیلی هامون  در هر شرایطی مهم ترین ترس ترس از دست دادن وقته چه در طول روز و چه در طول ماه و یا سال و یا کل عمر

این که در طول روز تو ترافیک گیر کنی ترس بیشتر به خاطر از دست دادن وقته تا بنزین یا استهلاک ماشین مخصوصا وقتی که درآمد خیلی از افراد با کارکرد روزانه شون رابطه خطی داره

چنین ترس مهمی تبعات مثبتش برای خیلی ار افراد برنامه ریزی هدف گذاری و در نهایت می تونه پیشرفت باشه و تبعات منفیش به هم ریختن اعصاب و فشار های روانی درازمدته

سوال دوم دقیقا چه مقیاسی از سرمایه گذاری مطرحه ولی در هر صورت تبعات مثبتش جستجوی دقیق تر و در نتیجه تصمیم گیری بهتره و تبعات منفیش وسواس زیاد و در نهایت تاخیر در تصمیم گیری که ممکن است معماله بهتر از دست برود