Menu
نویسنده مطلب : حسن کشاورز فضل

مطلب مورد بحث:

تقسیم بندی شاخص‌ها: شاخصهای کمی در برابر شاخصهای کیفی


مثالی که در این زمینه مد نظر من است: در صد رضایت مصرف کننندگان از محصول جدید  به طور مثال دوغ مشک است . روش های که برای رضایت از محصول جدید می توان به کار برد شامل:
۱- استفاده از ابزار پرسشنامه از مصرف کننده نهایی به صورت مقایس لیکرت (+)

۲- میزان درصد مرجوعی ناشی از عدم انتخاب مصرف کننده (درصد ضایعات ناشی از عدم فروش نسبت به کل فروش محصول)

۳- تشکیل گروه کانونی و نظر سجی از مصرف کننده گان نهایی(+)