Menu
نویسنده مطلب : ابوالفضل عبداللهی

مطلب مورد بحث:

پروژه پایانی درس استعدادیابی مقدماتی


سطح دانش و مهارتی که در حال حاضر دارید حداکثر توان فعلی شما را تعیین می کند.
آینده متعلق به افراد با قابلیت است.
کلید آینده رشد مداوم شخصی و حرفه ای شماست.

استعداد هایی که دارم:با دقت-  تجزیه و تحلیل گر – جستجو گر-

استعدادهایی که ندارم: ریسک پذیر بودن – سخنرانی-انعطاف پذیری

پرورش : تمرین سخنرانی – مهارت های کار وزندگی- ارتباطات حرفه ای – مدیریت انگیزشی – مدیریت استرس – دور های آموزشی ریلکس بودن