Menu
نویسنده مطلب : هادی شعبانیان

مطلب مورد بحث:

نکاتی که فقط یک مدیرعامل حرفه ای و باتجربه می‌داند


یکی از مهمترین دلایل آشفتگی در سازمانها ی خصوصی:

عدم تدوین چارت سازمانی مناسب و استفاده از چارت بعنوان قاب عکس تزئینی

عدم آشنایی و اشراف مدیرعامل بر اصول کلی کار و آزمون و خطا کردن

تفاوت هدف گذاری مدیرعامل با اعضای هیات مدیره و تک روی مدیرعامل

مشخص نبودن حیطه اختیارات و تصمیم گیری افراد

 

آموزش نامناسب شرکا و هیات مدیره در باب کار گروهی

عدم تعریف درست فرآیندهای رفت و برگشتی در شرکت

عدم تبیین آینده شغلی و پیشرفت شغلی پرسنل

نداشتن سیستم منصفانه حقوق و دستمزد بر پایه شغل سازمانی و تبعیض

استفاده نامناسب از ابزارهای نظارتی

سیستم پاداش و تنبیه نامناسب

تفویض وظایف غیر اصولی

 

عدم تدوین مأموریت سازمانی شرکت

 

و..که بیشتر آنها از استراتژی ضعیف و یا نبود اون سرچشمه می گیره