امین طاها - انسانها اینترنت را پس گرفتند! (سهم روبوتها از ترافیک اینترنت)
Menu
نویسنده مطلب : امین طاها

مطلب مورد بحث:

انسانها اینترنت را پس گرفتند! (سهم روبوتها از ترافیک اینترنت)


 چگونه باید با روبات های مخرب مقابله کرد؟

پرکاربردن ترین تکنیک، استفاده از کدCAPTCHA است. این کد برای تفکیک بین کاربر انسان و روباتها شاده در خواست می شود.

CAPTCHA متن رمزنگاری شده ای است که برای کاربران انسان قابل مشاهده است.

 

پایدار باشید.(متممی های برجان نشسته.)