Menu
نویسنده مطلب : مهرداد ایرانپور

مطلب مورد بحث:

راهکارها را با توجه به محدوده اثر و افق زمانی آنها تحلیل کنید


آیا با سانسور رسانه‌ها، تنش در فضای اجتماعی کاهش می‌یابد؟

در این مسأله باید مشخص کرد منظور از تنش در چه محدوده ای است؟

ولی از بابت افق زمانی دو اتفاق می‌افتد ، در کوتاه مدت نتیجه مورد انتظار حاصل میشود و تنش به بعلت سانسور و عدم آگاهی از حقیقت کاهش پیدا می‌کند اما بعد از مدتی که خبر از این سانسور ها آمد و مشخص شد اینبار در افق زمانی بلند تر هم تنش افزایش پیدا می‌کند و هم بی اعتمادی اتفاق می‌افتد و این بار به جهت بی اعتمادی حاصل، کنترل این تنش هم برای مرحله بعدی امکان پذیر نخواهد بود