Menu
نویسنده مطلب : مجید مرادی

مطلب مورد بحث:

تعریف سوگیری چیست؟ انواع سوگیری کدام است؟


بحث قیاس بین دو چیز پیش می آید و قرار است بین دو یا چند گزینه مقایسه صورت گیرد فرد ناظر با توجه به تجارب گذشته، پارامترهای شخصیتی و ذهنی و … نسبت به موضوع و یا چیزی که می خواهد مقایسه و یا انتخاب کند سو گیری دارد.

وقتی نظر شخصی را در خصوص نوشته ای می پرسند عموما نام نویسنده در نظر او تاثیر دارد. اگر سابقه ذهنی از نویسنده نداشته باشد نظر فرد با کمترین سو گیری بیان می گردد.