Menu
نویسنده مطلب : فاطمه سادات ناظری

مطلب مورد بحث:

چمدانی از دروغ


ما چه باید کرد که حقیقت، چمدانی است که وقتی آن را در دست گرفتی، بارش برای همیشه بر دوشت می‌ماند.
این بار، اگر دوباره روبرویم بایستی، باز هم حاضرم چمدانم را تعویض کنم، اما شاید این بار، با چمدانی از دروغ‌های دیگر…
سنگین شده ایم….سنگین از بار دروغ و حقیقت….
حقیقتی که خودش سنگین است و دروغی که حقیقت یافتگان سنگینی اش را احساس میکنند….