Menu
نویسنده مطلب : حمید

مطلب مورد بحث:

طراحی سیستم فروش - درس 3 - شناخت بهتر فرهنگ OC


با سلام

در پاسخ به این سوال من به جای ارائه ویژگی این فرهنگ به یکی از پیامدهای منفی فروش نتیجه محوراشاره می کنم. به دلیل برخی از ویژگیهای نسبتا منفی این فرهنگ که بخشی ازآن در این درس و صحبتهای دوستان به آن اشاره شد  می توان گفت با توجه به  گستردگی شرکت/سازمان  و فروش و سود بالا این شرکت/ سازمانهادر دراز مدت منجر به آسیب و تخریب در سیستم های دیگر می شود به طور مثال :

بعد از کمپین تحریم ایران خودرو که درفضای مجازی شکل گرفت، مدیران( نمی دانم این طرح مدیران فروش بوده یاایده مدیران بالایی، ولی به هر حال از طرف هر یک از اینها که  مطرح شده باشد براساس فروش بیشتر بوده است) تا حدودی بر اساس  فرهنگ فروش نتیجه محور عمل کردند.انها با شناخت  فرهنگ خرید مشتریان ایرانی  توانستند تا آخرین قطره خودرو  موجود خود را  به مردم بفروشند.بدون تغییر کیفیت  و بدون توجه به انواع آسیب هایی که به واسطه متغیر فروش بیشتر محصولات  به مردم وارد می شود.