Menu
نویسنده مطلب : محمد صداقت

مطلب مورد بحث:

نابینایی در مواجهه با بنرهای تبلیغاتی (Banner Blindness)


همانطور که گفته شد بازدهی تبلیغات بنری بسیار پایین آمده است اما اگر اصرار بر استفاده از این شیوه تبلیغات داشته باشیم یکی از نکاتی که باید در مورد انتخاب یک وبسایت برای قرار دادن بنر درنظر بگیریم یکسان بودن مخاطب آن سایت و مخاطب هدف من است. به عنوان مثال اگر مخاطب سایت من خانم ها هستند یک وبسایت که مثلا در مورد آشپزی است احتمالا می تواند برای تبلیغات من مناسب باشد و می توان سایر موارد را در مورد آن بررسی کرد.