Menu
نویسنده مطلب : پارسا رضائی

مطلب مورد بحث:

شاخص‌ها هم کهنه می‌شوند و نیاز به بازنگری دارند


از معضلات فعلی سیستم آموزش عالی کشور، شاخص قرار دادن تعداد مقالات خروجی هر دانشجو و هیئت علمی دانشگاه است.
با توجه به مشکلات فراوان موجود در صنعت و نیاز به تمرکز بر اولویتهای پژوهشی کشور، مطالعات آکادمیک بسیار جلوتر از صنعت حرکت می‌کند و عملا هیچ کدام از نیازهای داخلی رفع نمی‌شود. عمده منابع تحقیقاتی، انسانی و مالی برای تحریر مقالاتی به منظور چاپ در نشریات علمی خارجی مضرف می‌گردد که خروجی سیستماتیکی برای کشور ندارد.
برای کاهش فاصله بین دانشگاه و صنعت، می‌توان شاخص ارزیابی اساتید و دانشجوهایشان را در کیفیت حل مشکلات واقعی داخل کشور در نظر گرفت.