Menu
نویسنده مطلب : امیررضا رادفر

مطلب مورد بحث:

تعریف پروژه چیست و تفاوت پروژه و عملیات از کجا آغاز می‌شود؟


سوال ۱: شاید واضح ترین مثال برای من در زمینه ی پروژه نوشتن یک مقاله است. که این فرآِیند از نوشتن پروپوزال تا اتمام مقاله به عنوان یک پروژه میتوان به آن نگاه کرد.

سوال ۲: در محیط کاری من یعنی مجموعه ی منتورینگ در کل جهت دهی به مجموعه و انجام دادن کار های معمول آن مثل جلسه گذاشتن و مانیتور و نظارت کردن بر پیشرفت مباحث به عنوان عملیات محسابه میشود اما در این بین برگزاری یک کارگاه خاص میتواند مصداق انجام یک پروژه باشد.