Menu
نویسنده مطلب : شیدا

مطلب مورد بحث:

نکته هایی در مورد موفقیت که کمتر به ما می‌گویند


عشق ورزیدن به کاری که انجام می دهیم موفقیت است این کار می تواند دستگیری از کسی باشد یا مهر ورزیدن به خانواده یا شغل و …

اما درسته باید بدونید چه می خواهید و چه آرزویی داریم بعد باید باور کنید که می توانید و  برنامه ریزی کنید که چه طور باید این راه را طی کنم و در حین راه از اینکه تلاش می کنیم شاد باشیم چون این خود به ما انرژی  می دهد که راه را ادامه دهیم اما ایمان داشتن و باور کردن خیلی مهم است و این که طبق برنامه پیش بریم و هرجا لازمه بایستیم و به راه نگاه کنیم مثل چرخه PDCA  یعنی برنامه ریزی –  اجرا  کنترل و بررسی   و اقدام .

با آرزوی موفقیت برا ی همگی