Menu
نویسنده مطلب : قاسم

مطلب مورد بحث:

آشنایی با کلمات و ظرافت‌های کلامی


مردم, ملت, جمعیت

فکر میکنم واژه مردم به گروهی از انسانها که دارای اشتراک های زبانی و فرهنگی و تاریخی دارند اشاره دارد. در حالی که ملت تا حدی بار سیاسی دارد. جمعیت نیز به گروهی از مردم در یک مکان خاص اشاره میکند. البته تفاوتهای آنها بسیار ظریف است و گاهی به جای هم به کار میروند.

نمونه ای از استفاده اشتباه من از این کلمات: مردم جلوی در صرافی صف کشیده اند. در اینجا منظور گروهی از مردم(جمعیت) است.