Menu
نویسنده مطلب : جواد عزیزان

مطلب مورد بحث:

تقسیم بندی شاخص‌ها: شاخصهای کمی در برابر شاخصهای کیفی


☼ شاخص میزان رضایت شغلی کارکنان (Job Satisfaction)

روش اول : توزیع پرسشنامه رضایت شغلی

روش دوم : انجام مصاحبه شغلی با کارکنان

روش سوم : بررسی نرخ خروج کارکنان، میزان تاخیر در کارها

☼ شاخص میزان سکوت سازمانی (Organizational Silence)

روش اول : توزیع پرسشنامه موریسن میان کارکنان

روش دوم : بررسی میزان مشارکت کارکنان در نظام پیشنهادها