Menu
نویسنده مطلب : Arian mehdizadeh

مطلب مورد بحث:

رویکرد سیستمی یعنی توجه به ترکیب (سنتز)‌ به جای تجزیه (آنالیز)


رویکرد تجزیه (آنالیز):

در این نشست می خواهیم مسائل و مشکلات ناوگان فرسوده حمل و نقل را مطرح و سپس در خصوص مزایای به روز رسانی آن صحبت کنیم. همچنین مطالبی نیز در مورد امنیت جاده ها ارائه و در پایان نیز مطالبی در مورد حمل و نقل بین المللی و ترانزیت عنوان خواهد شد.

 

رویکرد ترکیبی ( سنتز):

در این نسشت می خواهیم در مورد امنیت جاده ها، مسائل و مشکلات ناوگان فرسوده حمل و نقل، مزایای به روز رسانی آنها، اثرات هر کدام از انها بر یکدیگر و در نهایت تاثیر آنها در حمل و نقل بین المللی یک کشور و درآمد ناشی از ترانزیت صحبت نماییم.