Menu
نویسنده مطلب : مومنی

مطلب مورد بحث:

سه ویژگی اصلی کنترل مدیریتی


تنظیم بودجه در یک سازمان  نیز یک ویژگی آبشاری است.

واحد بودجه سازمان، با توجه به نیازهای واصله از واحدهای مختلف، تفکیک بودجه هر واحد را اعلام می کند و در طی سال با دریافت گزارشهای مختلف در مورد چگونگی مخارج هر واحد و در سقف بودجه هر واحد، درصدی از کل تخصیص را محقق می کند و در پایان سال مالی نیز کل کار سازمان بر اساس میزان بودجه صرف شده کنترل میشود و در پایان گزارش نهایی اعلام می شود