Menu
نویسنده مطلب : مهرداد ایرانپور

مطلب مورد بحث:

در هدف گذاری برای آینده به نتیجه فکر کنید و نه اقدام‌ها


یکی از تجربه های تلخ من راجع‌ به این موضوع هدف گذاری (از نوع اقدام) برای مطالعه متمم بود .

هدفی که من از لحاظ ذهنی برای خودم تعیین کرده بودم، مطالعه روزانه سه درسنامه از متمم بود .

روز هایی که من به دو درسنامه مطالعه میکردم یا کلا نمی‌توانستم مطالعه کنم به شدت باعث کاهش انگیزه من در برنامه ریزی انجام شده میشد و چون از لحاظ ذهنی هر کدوم از روز ها برای من یک هدف بود به نرسیدن یا ناقص رسیدن به هر کدومش رنج ذهنی زیادی رو متحمل میشدم .