Menu
نویسنده مطلب : سیمین قالیچی

مطلب مورد بحث:

طراحی سیستم فروش - درس 8: سیستم‌های رفتارگرای کور!


در یک سیستم رفتارگرای کور چون مدیریت با فروشندگان در ارتباط نیست نمیتواند درست تصمیم بگیرد و در نهایت هیچوقت نمیتواند نبض بازار را در دست داشته باشدو این امر موجب از دست دادن مشتریان فعلی و بدست نیاوردن مشتریان بالقوه میشود.

به دلیل عدم ارتباط مناسب و مشکلات فروش ناشی از این مطلب تیم فروش  نا امید میشود و شرکت بصورت مداوم تغییر نیرو میدهد.

چون در نهایت این فروش نیست که حرف اول را میزند و ارتباط مدیریت با نیروی فروش کم است ممکن است نیروی فروش با فعال نشان دادن خود و یا تظاهر به عمل به دستورات مدیران آنها را گمراه کند و زمان زیادی لازم باشد تا نامناسب بودن نیروها مشخص گردد.