Menu
نویسنده مطلب : مهدی آقاخانی

مطلب مورد بحث:

مفهوم پردازی چیست و چه اهمیتی دارد؟


بازی سازی یا gamification (که اولین بار در متمم باهاش آشنا شدم) به ندرت به طرز صحیحی انجام میشه

به طوری که خیلی از مارکتر ها این موضوع رو به اتلاف وقت مشتری تبدیل کردند و هیچ تعاملی ایجاد نمی کنند.

از طرفی نظم (به خصوص ۵S) هم خیلی غیر علمی داره رواج پیدا میکنه و در عمل به این معناست که روی میزت هیچی نباشد، خودت هم نباشی چه بهتر! و باعث شده تا تصاویر میز های نامنظم افراد موفق دست به دست بچرخه و در نتیجه بی نظمی ارزش پیدا کنه.