Menu
نویسنده مطلب : سین میم

مطلب مورد بحث:

حمایت اجتماعی | تعریف دوستی چیست | چه کسانی واقعاً دوست شما هستند؟


تعریف ۴ جنبه برای حمایت اجتماعی فوق العاده بود.

در طول زندگی، کورکورانه در جستجوی جلب این ۴ بعد از حمایت در دایره نزدیکان خود بودم.

اکنون آگاهانه تر می توانم برخی از جنبه های حمایت را در برخی از افراد و سایر جنبه ها را در برخی دیگر، جستجو کنم.

در خصوص حذف افراد از دایره دوستان، بر این باورم که وقتی یک فرد (دوست)، در هیچ یک از مکانیزم های ۴ گانه حمایت اجتماعی را برای من عملکردی ندارد، بهتر است نام وی را خط بزنم!