Menu
نویسنده مطلب : محمد فروتن

مطلب مورد بحث:

چرخه عمر چیست و چرا باید آن را بشناسیم؟


دوران تولد روشهای پوزیتویستی بعد از رنسانس هم زمان با علم‌گرایی و به ویژه با تدوین  جامعه‌شناسی است، بر اساس آن شناخت متکی بر تجربه حسی و آماری رایج شد و به سرعت اوج گرفت تا این که با دیدگاههای منتقد که اثبات‌گرایی را بیان کنندۀ تمام واقعیت موجود یک پدیده نمی‌دیدند تعدیل شد و اشکال منطقی و ترکیبی آن ایجاد شد.

امروزه نه آن روش پوزیتویستی محض، بلکه آن چه می‌توان با تجربه و آمار و مشاهده از یک پدیده درک کرد در اقتصاد و سیاست و جامعه شناسی به صورت « روش کمی» در کنار روشهای تفسیری و تفهمی به کار گرفته می‌شود و به عنوان «روش کیفی» به محققان برای شناخت پدیده ها کمک می کند.