Menu
نویسنده مطلب : خدارحم کرمی

مطلب مورد بحث:

مدل مفید، نه مدل درست؛ مسئله‌ی مدل سازی این است


مدل سیاسی و اجنماعی مثل تمام ایسم هایی که سعی در تعریف نحوه ی حکومت بر مردم هستند مثل سوسیالیزم

مدل عای رئانشناسی مثل مدل های فروید یا یونگ در مورد انسان

مدل های اقتصادی مثل  مدل تار عنکبوتی

یا حتی مدل های معماری که ماکتی از آن چیزی است که قرار است ساخته شود