Menu
نویسنده مطلب : محمدرضا یوسفی ها

مطلب مورد بحث:

آموزش گزارش نویسی با درک مفهوم "پرسش کلیدی" آغاز می‌شود


من زمانی مسئول دادن گزارش های اطلاعاتی از دیتابیس های سازمان به مدیران محصول و تحلیلگران داده بودم و موردی که به آن برمیخوردم اغلب توانایی ضعیف نگارش این دست افراد بود.

به این صورت که دقیقا بعد از خواندن متن نامه شان متوجه میشدم که خودشان نمیدانند که به چه اطلاعاتی نیاز دارند.

و اما گاها پیش می آمد که من هم بر اساس همان متن نامفهوم گزارشی میساختم و صدای نارضایتی بلند میشد .با توجه به این تجربه و خواندن این مطالب در متمم خیلی برایم روشن شد که در گزارش هایی مثل گزارش رزومه یا گزارش کار آموزی باید چه کار کنم