- usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : عزیزه تیموری

مطلب مورد بحث:

میکرواکشن: گامی کوچک برای دستیابی به اهداف بزرگ


هدف : مهاجرت به یک کشور مثل کانادا

میکرو اکشن ( گام کوچک ) برای رسیدن به هدف : مذاکره با دوستی که مهاجرت کرده و پرسیدن برای شروع کار یا پرس و جو برای شرایط مهاجرت
هدف : یادگیری نرم افزار VISIO
میکرو اکشن : خرید اینترنتی سی دی آموزشی