Menu
نویسنده مطلب : شیوا صالحی

مطلب مورد بحث:

تجزیه و تحلیل به عنوان یکی از مهارتها در یادگیری


کتاب ملت عشق

یک کتاب به شدت معنوی و آموزنده اثهست. که از دیدگاه هر شخصی که در داستان هست سعی میکنه حرفی بزنه و استدلالش رو وارد داستان کنه.

و از این نظر جالبه که به این موضوع میرسی که قضاوت هیچ وقت درست نیست چون تو از بیرون زندگیه اون شخص به قضیه نگاه میکنی.

از یک جهت سعی میکنه بعضی قسمت ها با جزئینگری و تفاوت عشق و دوست داشتن قدیم و امروزه درس های قشنگیرو به خواننده کناب بده.