Menu
نویسنده مطلب : امیرمحمد

مطلب مورد بحث:

سفرهای کوتاه لعنتی


امید داشتن در شروع هرکاری امری طبیعی است، هر کاری به امید رشد و نتیجه مطلوب،پیش می رود ،اما پایان کار  با فرض درست انجام شدن خواسته ها ،عموما با یک تلخی توام با شیرینی همراه است  . شیرینی به خاطر موفقیت و تلخی به خاطر پایان فرایند رسیدن به موفقیت، به طور کلی وقتی کارهایی می کنیم که به آن ها علاقه داریم واز آن ها لذت می بریم ، حس می کنیم زمان برایمان زود می گذرد اما در شرایط  سخت این جمله را بارها شنیده ایم : “زمان چقدر دیر می گذرد”
به نظر من ، بسته به حالمان ، گذر زمان را حس می کنیم ، اگر حالمان خوب باشد زمان برایمان زود می گذرد ، اگر حالمان خوش نباشد زمان دیر می گذرد