Menu
نویسنده مطلب : مرجان شمایلی

مطلب مورد بحث:

نظم شخصی در پانزده دقیقه (قانون ۱۵ دقیقه)


بهانه خوبی شد تا دوباره به متون انگلیسی برگردم!
برای مدت ۴۰ روز تصمیم دارم یک متن کوتاه انگلیسی منتخب از اخبار، یا ریدینگ های تافل بخوانم تا مطالب مرور شوند.
و این کار قبل از چک کردن پیام اختصاصی متمم خواهد بود.
تا چهل روز آینده!
همگی موفق باشید!