Menu
نویسنده مطلب : زهرا غلامی جلال

مطلب مورد بحث:

شبکه اجتماعی انسانی (تعریف و تاریخچه)


می‌توان گفت آن‌چه امروز به عنوان فرهنگ می‌شناسیم، محصولِ شبکه اجتماعی است؛ چون اگر تعامل و تبادل اطلاعات و تأثیرگذاری انسان‌ها بر یکدیگر از طریق دوستی و آشنایی نبود، الگوهای رفتاری مشابه در یک قوم یا قبیله شکل نمی‌گرفت.

وقتى این قسمت را خواندم، برایم فرهنگ هاى تربیتى و آموزه اى و حتى حکومتى را تداعى کرد که مانع و مخالف شکل گیرى شبکه هاى اجتماعى به صورت فیزیکى از سالیان قبل تا به امروز بوده است و حتى امروزه میشود در حوزه دیجیتال هم این سخت گیرى ها و محدود کردن ها را دید و با ارائه دلایلى با تصویر ساختگى دلسوزانه و پدرانه سعى در توجیه این برخوردها و محدود کردن ها ( به طور مثال اصطلاح تهاجم فرهنگى ) داشت. داستان تکرارى که از خانواده ها شروع شده و در بخش هاى بزرگتر جوامع هم دیده میشود.

یک خانواده را در نظر بگیرید که پدر خانواده به فرزندانش اجازه دوستى و تعامل با دیگر بچه ها و افراد را نمیدهد که مبادا فرزندش تغییر کند و الگوهاى رفتارى متفاوتى را تاثیر بگیرد، خب این نوع برخورد و رفتار نتیجه اش امنیت فرزند نمیتواند باشد و حتى یکى از موانع رشد و توسعه فرهنگ خانواده مى شود.

بى شک گرایش ذات انسان به سمت شبکه سازى، نتوانسته است به بقاى این نوع تفکر محدود کمک کند و حتى با جریان رشد و گسترش تکنولوژى راه هاى شبکه سازى سهل تر و در مقابل آسیب پذیرتر شدن افراد ناآکاه شده است.

همان خانواده را در نظر بگیرید فرزندى که تا دیروز تعداد دوستان و ارتباطات اش به خانواده و آشنایان و کسانى که هم فرهنگ اش محسوب مى شدند حالا موبایلى دستش گرفته است که میتواند شبکه هاى ارتباطى گسترده ترى داشته باشد، فکر مى کنم بتوانید چالش هاى این موقعیت را براى آن فرد تصور کنید.

در مقابل خانواده هایى هم داشته ایم که از شبکه هاى اجتماعى درست در دنیاى فیزیکى فرزندانشان استقبال کرده اند و آگاهانه با تعامل و تاثیر پذیرى فرزندانشان با صبورى برخورد داشته اند و با وارد شدن به فضاى دیجیتال و آنلاین با چالش هاى کمترى روبرو هستند. همان قانون کلى که محمدرضا به ما خاطرنشان مى کند که همواره اعتماد ارزان تر از کنترل است.

فکر مى کنم با وجود این آگاهى که جریانى وجود دارد و نمیشود انکارش کرد چه بصورت فیزیکى و چه آنلاین، مبحث شبکه سازى و شبکه هاى اجتماعى و تاثیر پذیرى ما انسان ها، لزوم مطالعه و شناخت این مبحث را بیش از پیش ضرورى مى کند، که آگاهانه و هوشیارانه در این جریان حضور پیدا کنیم و رفتار و عملکردى با کمترین خطا را داشته باشیم.