Menu
نویسنده مطلب : ایمان احمدپور

مطلب مورد بحث:

راهکارها را با توجه به محدوده اثر و افق زمانی آنها تحلیل کنید


برای این تمرین میتونم به موضوع پژوهش درون سازمانی که برادرم دو روزقبل ایده اش را مطرح کرد بپردازم:

در یکی از پادگان های آموزشی استان مازندران که مستقیم تحت نظر تهران است(نه رده ی بالاترش درخود استان)فرمانده ی جدیدی آمده که تغییرات زیادی را آغاز کرده. یکی از اون تغییرات افزایش ساعت پستی سربازان است، به این صورت که سربازان درگذشته یک روز کامل درپادگان بودند و روز بعد کامل استراحت داشتند، اما الان اضافه بر یک روز کامل روز بعدش تاپایان ساعت اداری هم باید باشند و سپس برگردندبه خانه هایشان(سپاه مدتی است که سربازان بومی میگیرد برای کاهش هزینه هایش).

البته باید توجه داشت که پادگان حدود ۴۰کیلومتر از شهرفاصله دارد، که سرباز باید هفت صبح حضور یابد و سپس روز بعد ساعت ۱۴خروح نماید و همین سیکل ادامه یابد!!!!

حال بررسی باید کرد که این هفت ساعت اضافه ماندن اصلا توجیه ای دارد یا نه…