Menu
نویسنده مطلب : مریم حسینی

مطلب مورد بحث:

تعریف حمایت اجتماعی چیست؟ معرفی انواع حمایت های اجتماعی


درود بر متممی‌های عزیز.

حمایت احساسی: انتقال احساس دوست داشتن و اهمیت داشتن.

حمایت فیزیکی: کمک کردن برای پیدا کردن کار.

حمایت ابزاری: در اختیار قرار دادن پول و یا هر وسیله‌ای برای کمک به ما در کارمان.

حمایت شناختی: صحبت کردن و یا آگاه کردن  در مورد محیط کار و یا فردی برای ازدواج مناسب ما نیست.