Menu
نویسنده مطلب : ویدا رضایی

مطلب مورد بحث:

خوشه بندی چیست و چه تفاوتی با طبقه بندی دارد؟


طبقه بندی در مورد بازیکنان شطرنج:
بازیکن پوزیسیونی:این افراد توانایی بالایی در تجزیه و تحلیل پوزیسیون به وجود آمده دارند.میتوانند برتری های پوزیسیونی هرچند کوچک را به وجود آورده و کم کم از آن استفاده کرده و برد خود را تضمین کنند.اصولا این بازیکنان آرام ومحکم پیش میروند و حرکت های تاکتیکی نمیزنند.
۲-بازیکن تاکتیکی: این افراد اصولا روحیه جنگندگی دارند و با استفاده از تاکتیک های مختلف بازی را به پیش میبرند.با نگاهی به بازی این افراد متوجه میشویم که مرتب به حریف حمله کرده پ از انواع تاکتیک ها استفاده میکنند.گاها برای بدست آوردن برتری مهره یا مهره های خود را قربانی میدهند تا در نهایت به نتیجه دلخواه خود که کیش و مات کردن حریف است دست پیدا کنند.