Menu
نویسنده مطلب : علی رضا جعفری

مطلب مورد بحث:

بدترین یا بهترین سرمایه گذاری زندگی


بهترین سرمایه گذاری زندگیم وقت و انرژی و هزینه ای که برای خودشناسی خودم در سالهای اخیر انجام دادم بوده که پس از شناخت بیشتر از خودم احساس نیاز بیشتری به یادگیری مهارتها کردم و یادگیری مهارتها هم در راستای بهترین سرمایه گذاری زندگی ام است.

بدترین سرمایه گذاری زندگی هم وقتی بود که دو سال پشت کنکور ماندم برای دانشگاه قبولی در دانشگاه بهتر