- usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : فرهاد فارسی

مطلب مورد بحث:

ارزش‌های شما در کار و زندگی چه هستند؟ (سلسله مراتب ارزشها)


یک مورد سال گذشته در مورد انتخاب بین دو شغل پیشنهادی اتفاق افتاد. یکی در شهرستان و دیگری در نزدیکی محل اقامتم. درآمد کار در شهرستان حدود دو برابر دیگری بود ولی باید تمام هفته را در شهرستان می ماندم و دور از خانواده .

مشکل تعارض بین دو ارزش بود ؛ درآمد بیشتر که به آن نیاز داشتم و بودن در کنار خانواده که به من بیشتر نیاز داشتند .

در نهایت تصمیم گرفتم کنار خانواده باشم و امروز که دخترم در رشته پزشکی قبول شده از تصمیم خودم راضی هستم.