Menu
نویسنده مطلب : علی رحمانی

مطلب مورد بحث:

تعریف رضایت شغلی چیست؟ (+ پرسشنامه رضایت شغلی)


امروز که به عنوان یک مدیر با کارمندان سازمان صحبت میکردم وآنها از وضعیت موجود گله میکردند فکر نمیکردم شب موقع مطالعه در سایت متمم با این موضوع بربخورم که خیلی مواقع کارمندانی که بازدهی بیشتری دارند ناراضی تر هستند وواقعا امروز موقع صحبت کردن با نیروها برایم جالب بود کسانی که تا امروز بیشترین خدمت را کرده اند بیشترین اعتراض ها را هم دارند….و میدانم همه ی این موارد به این دلیل است که نیروها نسبت به روز اول انگیزه ی خود را از دست داده اند…وگفته ی دیگر این بود که واحدشان نسبت به واحد های دیگر کمتر دیده میشود .کمتر مورد احترام قرار میگیرد….