Menu
نویسنده مطلب : مهدی حسینی

مطلب مورد بحث:

آرکتایپ‌های سیستمی | موفقیت سهم موفق‌هاست


در حرمسرا ها سوگلی، در مدرسه ها شاگرد زرنگ، در اجتماع آقازاده ها و در ادبیات داستانی مان از ما بهترون و … نماینده هایی از این آرکتایپ هستند. ما پریم از این فرهنگ؛ می گویید نه؟ هنوز هم خیلی از ما عقده ی این را داریم که توی خانواده مان برادر یا خواهرمان را بیشتر از بقیه دوست داشتند!