Menu
نویسنده مطلب : محسن حیدری

مطلب مورد بحث:

اثر مار کبرا - کاربرد تفکر سیستمی در سیاست گذاری


من نمونه اثر کبرا را در سیاست های ستاد ویژه توسعه فناوری نانو  مشاهده کردم.

این ستاد برای تشویق محققان دانشگاهی به منظور توسعه علوم و فناوری نانو در کشور اقدام به پرداخت حمایت های تشویقی به ازای مقالات علمی چاپ شده در این حوزه کرد.

پس از چندی دانشجویانی پیدا شدند که صرف نظر از اینکه این موضوع چقدر متناسب با نیازهای کشور است یا اینکه چقدر میتواند برای جامعه مفید باشد به کارگاه های تولید مقاله در حوزه نانو تبدیل شدند و از این مسیر کسب درآمد میکردند.