Menu
نویسنده مطلب : محمدی

مطلب مورد بحث:

تعریف سیستم و تفکر سیستمی


همه ی سیستم ها با هم ارتباط دارند حتی اگر مرزی برای این سیستم ها در نظر بگیریم، چون سیستمی به نام سیستم آفرینش وجود داره و قانون فیزیک که میگه هر عملی عکس العمل دارد….مرز ها در ذهن ما وجود دارند اما در واقعت مرزی وجود نداره و همه ی ما با هم سیستم آفرینش میسازیم